Ęđóďíĺéřŕ˙ áĺńďëŕňíŕ˙ číôîđěŕöčîííî-ńďđŕâî÷íŕ˙ ńčńňĺěŕ îíëŕéí äîńňóďŕ ę ďîëíîěó ńîáđŕíčţ ňĺőíč÷ĺńęčő íîđěŕňčâíî-ďđŕâîâűő ŕęňîâ ĐÔ. Îăđîěíŕ˙ áŕçŕ ňĺőíč÷ĺńęčő íîđěŕňčâîâ (áîëĺĺ 150 ňűń˙÷ äîęóěĺíňîâ) č ďîëíîĺ ńîáđŕíčĺ íŕöčîíŕëüíűő ńňŕíäŕđňîâ, ŕóňĺíňč÷íîĺ îôčöčŕëüíîé áŕçĺ Ăîńńňŕíäŕđňŕ. GOSTRF.com - ýňî áîëĺĺ 1 Ňĺđŕáŕéňŕ áĺńďëŕňíîé ňĺőíč÷ĺńęîé číôîđěŕöčč äë˙ âńĺő ďîëüçîâŕňĺëĺé číňĺđíĺňŕ. Âńĺ ýëĺęňđîííűĺ ęîďčč ďđĺäńňŕâëĺííűő çäĺńü äîęóěĺíňîâ ěîăóň đŕńďđîńňđŕí˙ňüń˙ áĺç ęŕęčő-ëčáî îăđŕíč÷ĺíčé. Ďîîůđ˙ĺňń˙ đŕńďđîńňđŕíĺíčĺ číôîđěŕöčč ń ýňîăî ńŕéňŕ íŕ ëţáűő äđóăčő đĺńóđńŕő. Ęŕćäűé ÷ĺëîâĺę čěĺĺň ďđŕâî íŕ íĺîăđŕíč÷ĺííűé äîńňóď ę ýňčě äîęóěĺíňŕě! Ęŕćäűé ÷ĺëîâĺę čěĺĺň ďđŕâî íŕ çíŕíčĺ ňđĺáîâŕíčé, čçëîćĺííűő â äŕííűő íîđěŕňčâíî-ďđŕâîâűő ŕęňŕő!

  


|| ŢĐČÄČ×ĹŃĘČĹ ĘÎÍŃÓËÜŇŔÖČČ || ÍÎÂÎŃŇČ ÄËß ÄĹËÎÂŰŐ ËŢÄĹÉ ||
Ďîčńę äîęóěĺíňîâ â číôîđěŕöčîííî-ńďđŕâî÷íîé ńčńňĺěĺ:
 

Ďîńňŕíîâëĺíčĺ Ăîńńňđî˙ ĐÔ îň 29 íî˙áđ˙ 2002 ă. N 160

Î ńđĺäíĺé đűíî÷íîé ńňîčěîńňč 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ íŕ I ęâŕđňŕë 2003 ă. äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé č ńńóä íŕ ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëűő ďîěĺůĺíčé âńĺěč ęŕňĺăîđč˙ěč ăđŕćäŕí, ęîňîđűě óęŕçŕííűĺ ńóáńčäčč č ńńóäű ďđĺäîńňŕâë˙ţňń˙ çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ ôĺäĺđŕëüíîăî áţäćĺňŕ

 

 ńîîňâĺňńňâčč ń đŕńďîđ˙ćĺíčĺě Ďđŕâčňĺëüńňâŕ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč îň 16 ěŕđňŕ 2000 ă. N 394-đ Ăîńóäŕđńňâĺííűé ęîěčňĺň Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč ďî ńňđîčňĺëüńňâó č ćčëčůíî-ęîěěóíŕëüíîěó ęîěďëĺęńó, ďđîŕíŕëčçčđîâŕâ čěĺţůčĺń˙ äŕííűĺ Ăîńęîěńňŕňŕ Đîńńčč î öĺíŕő íŕ đűíęĺ ćčëü˙ č ńňîčěîńňč ńňđîčňĺëüńňâŕ 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ ďî čňîăŕě III ęâŕđňŕëŕ 2002 ă., ďđĺäëîćĺíč˙ ŕäěčíčńňđŕöčé ńóáúĺęňîâ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč, č ďđčíčěŕ˙ âî âíčěŕíčĺ îćčäŕĺěűé đîńň ńňîčěîńňč ńňđîčňĺëüíîé ďđîäóęöčč, ďđîăíîçčđóĺěűé Ěčíýęîíîěđŕçâčňč˙ Đîńńčč íŕ IV ęâŕđňŕë 2002 ă. č I ęâŕđňŕë 2003 ă., ďîńňŕíîâë˙ĺň:

Óňâĺđäčňü ńđĺäíţţ đűíî÷íóţ ńňîčěîńňü 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé č ńńóä, ďîäëĺćŕůóţ ďđčěĺíĺíčţ ôĺäĺđŕëüíűěč îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč, îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč ńóáúĺęňîâ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč äë˙ đŕń÷ĺňŕ ńóáńčäčé č ńńóä, âűäĺë˙ĺěűő ďî ďëŕíŕě I ęâŕđňŕëŕ 2003 ă., äë˙ âńĺő ęŕňĺăîđčé ăđŕćäŕí, ęîňîđűě óęŕçŕííűĺ ńóáńčäčč č ńńóäű ďđĺäîńňŕâë˙ţňń˙ çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ ôĺäĺđŕëüíîăî áţäćĺňŕ íŕ ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëűő ďîěĺůĺíčé, â đŕçěĺđŕő (đóáë˙ő) ńîăëŕńíî ďđčëîćĺíčţ ę íŕńňî˙ůĺěó ďîńňŕíîâëĺíčţ.

 

Ďđĺäńĺäŕňĺëü                                    Í.Ď. Ęîřěŕí

 

Çŕđĺăčńňđčđîâŕíî â Ěčíţńňĺ ĐÔ 10 äĺęŕáđ˙ 2002 ă.

Đĺăčńňđŕöčîííűé N 4021

 

Ďđčëîćĺíčĺ

ę ďîńňŕíîâëĺíčţ Ăîńńňđî˙ ĐÔ

îň 29 íî˙áđ˙ 2002 ă. N 160

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Đîńńčéńęŕ˙ Ôĺäĺđŕöč˙                           |           9650        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńĺâĺđíűé đŕéîí                                 |           8350        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ęŕđĺëč˙                             |           7480        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ęîěč                                |           8880        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕđőŕíăĺëüńęŕ˙ îáëŕńňü                          |           8460        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íĺíĺöęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                      |           8640        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëîăîäńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           8640        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ěóđěŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           8000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńĺâĺđî-Çŕďŕäíűé đŕéîí                          |           8260        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëĺíčíăđŕäńęŕ˙ îáëŕńňü                          |           9000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâăîđîäńęŕ˙ îáëŕńňü                           |           7830        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďńęîâńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           7150        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öĺíňđŕëüíűé đŕéîí                              |           9800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áđ˙íńęŕ˙ îáëŕńňü                               |           6980        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âëŕäčěčđńęŕ˙ îáëŕńňü                           |           7080        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Čâŕíîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           6900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕëóćńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           7250        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęîńňđîěńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           7800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ěîńęîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |          12000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îđëîâńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           8400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đ˙çŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           8400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńěîëĺíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           7260        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňâĺđńęŕ˙ îáëŕńňü                               |           8260        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňóëüńęŕ˙ îáëŕńňü                               |           8420        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßđîńëŕâńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           9600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëăî-Â˙ňńęčé đŕéîí                            |           8290        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ěŕđčé Ýë                            |           7630        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ěîđäîâč˙                            |           6400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óâŕřńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                           |           8350        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęčđîâńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           7930        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íčćĺăîđîäńęŕ˙ îáëŕńňü                          |           8550        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öĺíňđŕëüíî-×ĺđíîçĺěíűé đŕéîí                   |           6600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áĺëăîđîäńęŕ˙ îáëŕńňü                           |           6940        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîđîíĺćńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęóđńęŕ˙ îáëŕńňü                                |           6000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëčďĺöęŕ˙ îáëŕńňü                               |           7220        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňŕěáîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďîâîëćńęčé đŕéîí                               |           7720        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ęŕëěűęč˙                            |           5100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ňŕňŕđńňŕí                           |           7990        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕńňđŕőŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                           |           7700        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëăîăđŕäńęŕ˙ îáëŕńňü                          |           8090        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďĺíçĺíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           7230        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńŕěŕđńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           8000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńŕđŕňîâńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óëü˙íîâńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńĺâĺđî-Ęŕâęŕçńęčé đŕéîí                        |           7790        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ŕäűăĺ˙                              |           7550        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Äŕăĺńňŕí                            |           6710        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Číăóřĺňč˙                           |           6470        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×ĺ÷ĺíńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                           |           8380        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕáŕđäčíî-Áŕëęŕđńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                |           6710        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕđŕ÷ŕĺâî-×ĺđęĺńńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                |           6710        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ńĺâĺđíŕ˙ Îńĺňč˙ - Ŕëŕíč˙            |           6710        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęđŕńíîäŕđńęčé ęđŕé                             |           8200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńňŕâđîďîëüńęčé ęđŕé                            |           7230        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đîńňîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           7460        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óđŕëüńęčé đŕéîí                                |           9620        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Áŕřęîđňîńňŕí                        |          10000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óäěóđňńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                          |           7720        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęóđăŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           6600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îđĺíáóđăńęŕ˙ îáëŕńňü                           |           8650        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďĺđěńęŕ˙ îáëŕńňü                               |          10000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęîěč-Ďĺđě˙öęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                |           8000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńâĺđäëîâńęŕ˙ îáëŕńňü                           |          11000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×ĺë˙áčíńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           8020        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Çŕďŕäíî-Ńčáčđńęčé đŕéîí                        |          10260        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ŕëňŕé                               |           7450        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕëňŕéńęčé ęđŕé                                 |           8570        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęĺěĺđîâńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           9970        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâîńčáčđńęŕ˙ îáëŕńňü                          |          11000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îěńęŕ˙ îáëŕńňü                                 |           7460        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňîěńęŕ˙ îáëŕńňü                                |           8530        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňţěĺíńęŕ˙ îáëŕńňü                              |          11000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Őŕíňű-Ěŕíńčéńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă              |          13500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßěŕëî-Íĺíĺöęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                |          13500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîńňî÷íî-Ńčáčđńęčé đŕéîí                       |           9580        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Áóđ˙ňč˙                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ňűâŕ                                |           5700        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Őŕęŕńč˙                             |           6700        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęđŕńíî˙đńęčé ęđŕé                              |          11000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňŕéěűđńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                    |           8540        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ýâĺíęčéńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                   |           8540        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Čđęóňńęŕ˙ îáëŕńňü                              |          10400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óńňü-Îđäűíńęčé Áóđ˙ňńęčé ŔΠ                   |           9000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×čňčíńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           8200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕăčíńęčé Áóđ˙ňńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă            |           8200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Äŕëüíĺâîńňî÷íűé đŕéîí                          |          10040        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ńŕőŕ (ßęóňč˙)                       |          12400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ĺâđĺéńęŕ˙ ŕâňîíîěíŕ˙ îáëŕńňü                   |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óęîňńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                     |           7250        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďđčěîđńęčé ęđŕé                                |          10250        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Őŕáŕđîâńęčé ęđŕé                               |          10200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕěóđńęŕ˙ îáëŕńňü                               |           8500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕě÷ŕňńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęîđ˙ęńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                     |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ěŕăŕäŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńŕőŕëčíńęŕ˙ îáëŕńňü                            |          11800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕëčíčíăđŕäńęčé đŕéîí                          |                       |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕëčíčíăđŕäńęŕ˙ îáëŕńňü                        |          10100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ă.Ěîńęâŕ                                       |          17000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ă.Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđă                              |          11550        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 


ĂÎŃŇŰ, ŃŇĐÎČŇĹËÜÍŰĹ č ŇĹŐÍČ×ĹŃĘČĹ ÍÎĐĚŔŇČÂŰ.
Íĺęîěěĺđ÷ĺńęŕ˙ îíëŕéí ńčńňĺěŕ, ńîäĺđćŕůŕ˙ âńĺ Đîńńčéńęčĺ Ăîńňű, íŕöčîíŕëüíűĺ Ńňŕíäŕđňű č íîđěŕňčâű.
 Ńčńňĺěĺ ńîäĺđćčňń˙ áîëĺĺ 150000 ôŕéëîâ íîđěŕňčâíî-ňĺőíč÷ĺńęîé äîęóěĺíňŕöčč, äĺéńňâóţůĺé íŕ ňĺđđčňîđčč ĐÔ.
Ńčńňĺěŕ ďđĺäíŕçíŕ÷ĺíŕ äë˙ řčđîęîăî ęđóăŕ číćĺíĺđíî-ňĺőíč÷ĺńęčő ńďĺöčŕëčńňîâ.

Đĺéňčíă@Mail.ru ßíäĺęń öčňčđîâŕíč˙

Copyright Š www.gostrf.com, 2008 - 2019